Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.petravisseryoga.com umístěného na webovém rozhraní www.petravisseryoga.com (dále jen „webové rozhraní“).

Smlouva je uzavřená mezi mnou, jako prodávajícím/poskytovatelem a vámi jako kupujícím/zákazníkem.

Prodávající/poskytovatel:

Petra Visser, Krňany 94, Krňany, 257 44, IČ: 75750694

Adresa pro doručování a korespondenci: Petra Visser, Krňany 94, Krňany, 257 44
Kontaktní e-mail: info@petravisseryoga.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazuji dodat vám zboží, nebo službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zboží/službupřevzít (zboží od dopravce, službu osobně) / zaplatit mi kupní cenu a případně dopravu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1 Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2 Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3 ​Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

1.4 Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budu postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z mé strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží/kurzů včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží/kurzů je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z mé strany.

2.2 Přihlašování do kurzů, workshopů, lekcí, učitelských tréninků atd.

Zákazník se může přihlašovat na konkrétní lekce, kurzy, workshopy, učitelské tréninky prostřednictvím webového rozhraní. Internetový obchod může poskytovat kurzy třetích stran, přičemž zákazník je před vytvořením přihlášky informován o tom, kdo požadovaný kurz vede.

Před odesláním přihlášky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do přihlášky uvedl.

Údaje uvedené v přihlášce jsou poskytovatelem považovány za správné.

Odesláním přihlášky se zákazník zavazuje zaplatit za lekci, kurz, workshop, učitelský trénink atd. dohodnutou cenu.

Poskytovatel neprodleně po obdržení přihlášky toto obdržení zákazníkovi potvrdí e-mailem.

Poskytovatel má právo zrušit kurz v případě, kdy není možné zabezpečit objednaný kurz. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit kurz také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost). 


2.3 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučuji zkontrolovat zejména druh a množství zboží/kurzu, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujiza správné a úplné. O jejich změně mne bezodkladně informujte e-mailem.

O obdržení objednávky vás budu informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budu mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžu vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můži odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.4 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží/službu (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.5 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsem dosud nepřijala (tj. nebylo zasláno přijetí objednávky z mé strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit e‑mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě.

Pokud je takto zrušena objednávka zboží/služby, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, mám nárok na náhradu nákladů, které jsem v souvislosti se smlouvou vynaložila.

2.6 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží, služeb a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsem povinna dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazuji právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorním. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsem povinna smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z mé strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek. 

2.7 V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.8 Jakým způsobem a kdy uplatnit dárkový certifikát, slevový kód?

Dárkový certifikát, případně slevový kód je možné uplatnit pouze za podmínek stanovených na webovém rozhraní či uvedených v dárkovém certifikátu.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímám?

Kupní cenu můžete uhradit následujícím způsobem:

 • bezhotovostně před dodáním zboží/služby (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.2 Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Jak posílám zboží?

Českou poštou. Konkrétní způsob dodání zboží zvolíte v objednávce.

4.2 Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku České pošty.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3 Kdy vám zboží dodám?

Zboží, které je skladem, zpravidla předám dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.

Zboží, které není skladem, předám dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu vás budu informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

4.4 Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5 Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, mám nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním.

Dále mám v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučuji zaslat bezodkladně na můj e-mail info@petravisseryoga.com.Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdím.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat, za odůvodnění ale budu ráda - jen pro naši informaci.

5.2 Vracení kurzovného, náhrady a zrušení lekcí 

Vrácení kurzovného je možné pouze v případě, že se zákazník odhlásí nejpozději do 1 měsíce od započetí lekcí, kurzu, případně učitelského tréninku atd.

Dále je možné kurzovné vrátit v případě dlouhodobé nemoci na základě předloženého potvrzení lékaře. Za dlouhodobou nemoc se považuje absence minimálně ve třech a více po sobě navazujících týdnech. Absenci je nutno nahlásit (i v zastoupení) do 10 pracovních dnů od počátku absence na e-mailové adrese info@petravisseryoga a požádat o vrácení kurzovného do 10 dnů od skončení nemoci. Pokud účastník včas dlouhodobou absenci nenahlásí a nepožádá o vrácení kurzovného, ztrácí nárok na vrácení kurzovného.

Zameškané lekce nelze nahradit, ale můžeme se spolu domluvit na řešení.

Vyhrazuji si právo zrušit konání programu kdykoliv před termínem začátku programu bez nároku na finanční kompenzaci vzniklých nákladů účastníkům programu, mimo zaplaceného kurzovného, které bude vráceno v plné výši. 

5.3 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.4 Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.5 Jakým způsobem mi vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, po předchozím kontaktování na náš e-mailinfo@petravisseryoga.com. Zboží nezasílejte na dobírku - zboží zaslané na dobírku nejsem povinna převzít. E-mailem Vás budu informovat o možnosti zaslání zboží zpět.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii faktury;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.6 Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátím do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsempovinna vrátit vám peníze dříve, než vrátíte zboží nebo prokážete, že jste zboží odeslali.

Peníze vám vrátím zasláním na vámi sdělený bankovní účet.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na mou adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7 Kdy mohu odstoupit od kupní smlouvy já?

Vyhrazuji si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží
 • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budu vás o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátím vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který mi pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátím do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

7.2 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, zasláním e-mailu. Z mé strany vám budu doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.